wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Producenci
Kontakt

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

skleptechniczny24

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem Sklepu jest: "TERMO-ELEKTRO-DUET" GRZEGORZ LEWIŃSKI , 98-420 Sokolniki, ul. Warszawska 124 , Organ rejestrowy: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Wójta Gminy Sokolniki Nr 761 w dniu 23 marca 2011 roku NIP: PL6191031261, REGON: 731479206 tel. +48 605 303 088, adres email: glewin@wp.pl,
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Sprzedawca lub Sprzedający - "TERMO-ELEKTRO-DUET" GRZEGORZ LEWIŃSKI
  • Adres: ul. Warszawska 124, 98-420 Sokolniki;
  • NIP: PL 6191031261
  • REGON: 731479206
  • Organ rejestrowy: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Wójta Gminy Sokolniki Nr 761 w dniu 23 marca 2011 roku
  • Telefony: - komórkowy : 605-30-30-88 - stacjonarny: 62-78-45-110
  • E-mail: glewin@wp.pl
  • Strony internetowe:

- Firmy: www.termo-elektro-duet.pl

- Sklepu: www.skleptechniczny24.pl

 • Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
 • Klient będący konsumentem - klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sklep - sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.skleptechniczny24.pl
 • Produkt - rzecz lub rzeczy ruchome przeznaczone do sprzedaży, dostępne w Sklepie.
 • Cena - cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.
 • Koszty dostawy - koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.

  Termin dostawy - termin dostarczenia Produktu do Miejsca dostawy.
 • Dostawca - firma kurierska lub Poczta Polska, której Sprzedawca powierza dostawy Produktów.
 • Zamówienie - zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu.
 • Miejsce dostawy - adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, na terenie RP.
 • Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 • BOK - Obsługa Klientów dostępne pod nr 605 303 088, 62 78 45 110, codziennie w godzinach od 8.00 do 21.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, koszt połączenia wg stawek operatora Klienta.
 • Punkt Odbioru Osobistego - punkt, w którym Sprzedawca umożliwia odbiór Produktu, w przypadku wybrania przez Klienta takiej opcji w Zamówieniu, znajdujący się pod adresem: 98-420 Sokolniki, ul. Warszawska 124.
 1. Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu sieci Internet. Sprzedawca realizuje Zamówienia jedynie na terenie RP. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 2. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 3. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Składanie Zamówień

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Zamówienie składane w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, Miejsce dostawy lub wybór opcji odbioru w Punkcie Odbioru Osobistego, nazwę Produktu, numer Produktu, ilość sztuk, cenę Produktu, formę płatności, NIP (w przypadku firm). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego, w przypadku, gdy Klient nie podał wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

§3

Obsługa Zamówień

 1. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

W mailu Klient będący konsumentem otrzyma informacje obejmujące:

 1. główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 2. dane identyfikujące Sprzedawcę, w tym adres, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu; adres składania reklamacji;
 3. łączną cenę i koszty dostawy;
 4. sposób i termin zapłaty;
 1. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§4

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności:
 1. wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy - w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia;
 2. gotówką - do rąk Dostawcy przy odbiorze Produktu w Miejscu dostawy ("za pobraniem")
 3. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.
 4. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy:

CITIBANK 66 1030 0019 0109 8530 0031 4476

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów wysłanych do Klientów niebędących konsumentami do momentu zapłaty Ceny.
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§5

Termin dostawy

 1. W Terminie dostawy Sprzedawca zrealizuje Zamówienie, uprzedzając Klienta drogą elektroniczną o wysyłce Produktu z Magazynu Sprzedawcy.
 2. Termin dostawy wskazany jest każdorazowo dla Produktu i widoczny jest przy Produkcie.
 3. Termin dostawy liczony jest w dniach roboczych od dnia złożenia Zamówienia - w przypadku wyboru płatności "za pobraniem" albo od dnia zapłaty - w przypadku wyboru innej formy płatności.
 4. W przypadku opóźnienia w realizacji Zamówienia, Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Produktu, a po jego bezskutecznym upływie, może od umowy odstąpić.
 5. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z uwagi na niedostępność Produktu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który może, bez utraty innych roszczeń:
 1. wyrazić zgodę na zmianę Terminu dostawy;
 2. zmienić Zamówienie;
 3. odstąpić od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeżeli Klient dokonał przedpłaty.
 2. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5 lit c uzależnione jest od uprzedniego wezwania do wykonania umowy przez Sprzedawcę z wyznaczeniem terminu dodatkowego, chyba że Produkt został całkowicie wyprzedany. W takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeśli Klient dokonał przedpłaty.
 3. Postanowienia Regulaminu dotyczące Terminu dostawy stosuje się odpowiednio do terminu, w którym Produkt będzie możliwy do odbioru w Puncie Odbioru Osobistego, w przypadku wyboru przez Klienta takiej formy realizacji Zamówienia.

§6

Realizacja zamówienia - Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Sprzedawca będzie realizował Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej lub pocztowej za pośrednictwem Dostawcy lub - w przypadku wyboru takiej opcji w Zamówieniu - umożliwiając odbiór Produktu w Punkcie Odbioru Osobistego, po jego sprowadzeniu z Magazynu Sprzedawcy.
 5. Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta Produktów (uzależniony jest od wagi, rozmiarów wybranego Produktu oraz od wybranej formy płatności).
 6. W przypadku, gdy wybrany Produkt ma wagę powyżej 30 kg lub wymiary powyżej 60 cm x 60 cm, koszt dostawy zostanie ustalony indywidualnie z Klientem przez BOK.
 7. W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostawy nosi ślady naruszenia, dające się z zewnątrz zauważyć, Klient niebędący konsumentem powinien odmówić przyjęcia przesyłki, zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. W każdym przypadku taki Klient powinien w terminie 2 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki i udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
 8. Składając Zamówienie Klient ma możliwość wybrania opcji własnego odbioru zamówionego Produktu w Punkcie Odbioru Osobistego. W takim wypadku Klient sam lub poprzez upoważnioną przez siebie osobę odbiera Produkt. Koszt realizacji Zamówienia poprzez odbiór w Punkcie Odbioru Osobistego wskazany jest na stronie Sklepu i widoczny jest przy wyborze Produktu.
 9. Wraz z towarem Sprzedawca przesyła Klientowi fakturę VAT w wersji papierowej. Na życzenie Klienta, Sprzedawca może przesłać Klientowi fakturę VAT na adres elektroniczny Klienta.

§7

Prawo odstąpienia Konsumenta od umowy

 1. Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy, Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Klient chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy powinien złożyć oświadczenie np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: glewin@wp.pl . W tym celu Klient może skorzystać z doręczonego mu wzoru formularza lub wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail Sprzedawcy: glewin@wp.pl . W przypadku złożenia powyższego oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta zarówno Sprzedawca, jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony. Koszty dostawy lub odbioru w Punkcie Odbioru Osobistego pokrywa Sprzedawca. Klient pokrywa jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeśli ze względu na swój charakter (np. przesyłki wielkogabarytowe) Produkt nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Sprzedawca poinformuje Klienta o szacowanych kosztach przesłania Produktu do Sprzedawcy. Zwracany Produkt należy wysłać niezwłocznie na adres Sprzedawcy: "TERMO-ELEKTRO-DUET" GRZEGORZ LEWIŃSKI , ul. Warszawska 124; 98-420 Sokolniki; nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu przesyłki z towarem, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty realizacji Zamówienia (Koszty dostawy lub odbioru w Punkcie Odbioru Osobistego).
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności, o których mowa powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, tj. w zakresie niektórych spośród nabytych Produktów, Koszty dostawy zostaną zwrócone w części stanowiącej nadwyżkę powyżej Kosztów dostawy, skalkulowanych dla Produktu lub Produktów, od których zakupu Klient nie odstępuje.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, po odbiorze Produktu, Klient otrzyma od Sprzedawcy fakturę korygującą.

§8

Reklamacje. Obowiązek dostarczenia Produktu bez wad

 

 1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Produktu bez wad, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.
 2. W przypadku wystąpienia wad, Klient może dochodzić swoich uprawnień z rękojmi, a w przypadku jej udzielenia - również z gwarancji.
 3. W przypadku rękojmi Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, a także za wady prawne.
 4. Na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w ramach rękojmi Klient może żądać:
 1. naprawy;
 2. wymiany Produktu na wolny od wad;
 3. obniżenia Ceny;
 4. odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 2. Reklamacji podlega również niekompletna realizacja Zamówienia tj. dostawa mniejszej ilości Produktów niż zamówione przez Klienta. W takiej sytuacji dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie reklamacji.
 3. W celu zareklamowania wadliwego Produktu na podstawie rękojmi, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadliwości Produktu, ze wskazaniem czy korzysta z rękojmi, czy z gwarancji (w przypadku gdy została udzielona gwarancja), przyczyny reklamacji (w przybliżeniu podać na czym wada polega), podaniem swoich danych, w tym: imię i nazwisko lub firma, adres e-mail lub numer telefonu, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Klient powinien wskazać wybrany sposób realizacji reklamacji: naprawa, wymiana, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna. Reklamację można złożyć również przy wykorzystaniu formularza reklamacji, stanowiącego załącznik do przesłanej faktury oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamację (np. wypełniony formularz), wadliwy Produkt, dowód zakupu (np. kopia faktury VAT) lub informację o dowodzie zakupu (np. numer Zamówienia, data) należy wysłać na adres Sprzedawcy: "TERMO-ELEKTRO_DUET" GRZEGORZ LEWIŃSKI , 98-420 Sokolniki ul. Warszawska 124
 5. W celu skorzystania z możliwości odbioru reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę, Klient może skontaktować się z BOK.
 6. Jeśli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione, Klient powinien udostępnić go w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji.
 8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 9. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
 10. Klient nie będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie przed jego terminem zawiadomienia o wadzie.
 11. Konsument posiada kilka możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
 1. poprzez złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami (postępowanie dobrowolne, bezpłatne z wyjątkiem kosztów ewentualnych rzeczoznawców);
 2. poprzez złożenie wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu (postępowanie dobrowolne, bezpłatne z wyjątkiem kosztów ewentualnych rzeczoznawców);
 3. poprzez złożenie wniosku do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawie polubownego załatwienia sporu;
 4. szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§9

Gwarancje

 1. Informacje o gwarancji znajdują się na stronie Sklepu, w opisie Produktu.
 2. Dodatkowo informacje o treści gwarancji i sposobie realizacji uprawnień Klienta z tytułu gwarancji przekazywane są Klientowi przed złożeniem Zamówienia oraz w e-mailu, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2.
 3. W ramach składania reklamacji z tytułu gwarancji Klient może żądać realizacji uprawnień wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym.

§10

Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących Konsumentami

 1. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ograniczona jest do rękojmi, a w przypadku jej udzielenia - również gwarancji, przy czym wyłączone są roszczenia odszkodowawcze. W pozostałym zakresie Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody (straty, utracone korzyści) powstałe w związku z niewykonaniem umowy (poza zwrotem ceny i kosztów dostawy), dostarczeniem wadliwych Produktów lub w związku z opóźnieniem w dostawie.

§11

Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Klient dokonując rejestracji w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, jednak są one konieczne do obsługi Zamówienia, zawarcia oraz wykonania umowy oraz realizacji reklamacji.
 3. Sprzedawca przetwarza podane mu w formularzu Zamówienia przez Klienta dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami) w celu obsługi Zamówień, zawarcia i wykonania umowy oraz obsługi reklamacyjnej - za zgodą Klienta wyrażoną podczas składania Zamówienia. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje swoje zobowiązania wobec Klientów.
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych: reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, jedynie za zgodą Klienta.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta określa Polityka Prywatności.

§12

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§13

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Ewentualne zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie Sklepu, ze skutkiem na przyszłość. Zmiany te nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających ze złożenia Zamówienia przed wprowadzeniem zmian.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu